25
Jan
Boys Varsity Basketball: Santa Anna High School at Panther Creek
6:00 PM @ Santa Anna High School

25
Jan
GIrls Varsity Basketball: Santa Anna High School at Panther Creek
6:00 PM @ Santa Anna High School

29
Jan
Boys Varsity Basketball: Santa Anna High School vs. Menard
5:00 PM @ Santa Anna High School

29
Jan
GIrls Varsity Basketball: Santa Anna High School vs. Menard
5:00 PM @ Santa Anna High School

29
Jan
GIrls JV Basketball: Santa Anna High School vs. Menard
5:00 PM @ Santa Anna High School

01
Feb
Boys Varsity Basketball: Santa Anna High School at Eden
5:00 PM @ Santa Anna High School

01
Feb
GIrls Varsity Basketball: Santa Anna High School at Eden
5:00 PM @ Santa Anna High School

01
Feb
GIrls JV Basketball: Santa Anna High School at Eden
5:00 PM @ Santa Anna High School